quyruq

quyruq
is.
1. Heyvanların çoxunun bədənlərinin qurtaracağındakı mütəhərrik törəmə, yaxud heyvanın bədəninin getdikcə nazikləşən dal hissəsi. At quyruğu. Əqrəb quyruğu. Balıq quyruğu. – Bir həyətdə on iki-on üç yaşında bir . . uşaq pişiyin quyruğuna ip bağlayıb, həyətin o tərəfinə qaçırdı. C. M.. // Qoyunların bədənlərinin qurtaracağındakı ət halında olan yağ kütləsi. Qoyun quyruğu. Qoç quyruğu. Quyruq yağı – qoyun quyruğunun əridilməsindən çıxan yağ. // Quşların bədənlərinin qurtaracağındakı uzun və ya qısa lələk topası. Xoruz quyruğu. Qırqovul quyruğu. Tovuz quyruğu.
2. Uçucu aparatların dal hissəsi. Təyyarənin quyruğu.
3. Hərəkət edən (yeriyən) bir şeyin axırıncı, ən arxadakı hissəsi. Qatarın quyruğu. Sürünün quyruğu göründü. Dəstənin quyruğu. // məc. Axır, axırıncı. <Qurban:> Namərdlər, alçaqlar, nə qədər ki, quyu dərinləşməmişdi, mən baş idim, onlar quyruq. A. Ş.. // Ümumiyyətlə, bir şeyin qurtaracağı, son hissəsi.
4. dan. Növbədə durmuş adamlar sırası.
5. məc. Bir adamın arxasına düşüb ondan ayrılmayan adam haqqında; əlaltı. Quyruq olmaq – daim birinin dalına düşüb, ondan əl çəkməmək. // məc. dan. Bir adamın dalınca, ya yanınca gələn adam.
◊ Quyruğu qapı arasında qalmaq – bilmədən girə düşmək, işi dara düşmək, çətin və çıxılmaz bir vəziyyətdə qalmaq, nə edəcəyini bilməmək. Quyruğu qapı arasından çıxmaq – girdən qurtarmaq, çətin və çıxılmaz vəziyyətdən qurtarmaq, daha başqasından asılı olmamaq. Quyruğun qapı arasından çıxıb, daha bizi saymazsan. M. Hüs.. Quyruğu paçada olmaq – çəkinmək, qorxaqorxa dolanmaq; qəribliyə düşərək qısınmaq. Quyruğu tələdə qalmaq – bax quyruğu qapı arasında qalmaq. Quyruğu tələdən çıxmaq – bax quyruğu qapı arasından çıxmaq. Quyruğunu basmaq – bir hərəkətlə, ya sözlə birinə toxunmaq, sataşmaq. Quyruğunu belinin tirinə qoymaq – lovğalanmaq, təşəxxüs satmaq, etina etməmək, saymamaq, meydan oxumaq, istədiyini etmək. Quyruğunu düyünləmək – möhkəm durmaq, hər bir ehtimala qarşı hazır olmaq, hazır durmaq. Quyruğunu eşmək – 1) qaçmağa hazırlanmaq; 2) bax quyruğunu belinin tirinə qoymaq. Quyruğunu əldən buraxmaq (vermək) – əldən çıxarmaq (ələ keçmiş şeyi). Quyruğunu tapdalamaq – acışdırmaq məqsədi ilə sözlə və ya hərəkətlə birinə dolaşmaq, sataşmaq, öcəşmək. Quyruğunu tutmaq – 1) birdən ələ keçirmək, girinə keçirmək; 2) ardına düşmək, təqib etmək, izləmək. Quyruq bulamaq – 1) yaltaqlanmaq, yaltaqlıq etmək. <İsmayıl> molla olsa da çox nadürüst bəndədir. Srağagünəcən bizim kənddə quyruq bulayırdı. P. M.; 2) yaltaqlıqla və s. yollarla tədbir görmək, iş görmək, aralığa girmək. <Ağa Mərdan:> İndi durum gedim, məhkəmədə olan haşiyənişinləri püxtə və amadə edim ki, sabah mürafiə vaxtında bəqədri-lüzum quyruq bulasınlar. M. F. A.. Quyruq doğmaq (əsli: quyruq donmaq) – yay fəslinin yarıdan keçdiyini bildirən ifadədir. İki ay, artıqbaşı iki ay yarımdan ziyadə dağda qalmayıb, quyruq doğandan sonra, yəni iyulun iyirmi beşindən, yainki avqustun əvvəllərindən başlayırlar arana köçməyə. F. K.. Köçəri dili ilə deyilsə, «quyruq doğub» havalar sınandan sonra, bu yaylaqların adamları bir-bir yerindən tərpənər, . . köç üzüaşağı enərdi. S. R.. Əntiqə yazbaşı yox, yayın axırlarında, «quyruq doğandan» sonra gəlmişdi. M. C.. Quyruq ələ verməmək – aradan sovuşub çıxmaq, ələ keçməmək, tutulmaq qorxusundan hiylə və kələklə yaxasını qurtarmaq. Quyruq qısmaq – qorxub özünü yığışdırmaq, yaxud qaçmaq, əkilmək. . . Qalan iki-üç atlı isə aslan görmüş çaqqallar kimi, quyruqlarını qısaraq qaçdılar. M. Rz.. Quyruqda bıçağı sındırmaq – bir işi görüb tamamlamamaq, yarımçıq qoymaq, axıra çatdırmamaq. Quyruqda qalmaq – yubanmaq, geriyə düşmək, hamıdan geri qalmaq, bir işdə axırıncı yeri tutmaq. Quyruqda sürünmək – 1) bax quyruqda qalmaq; 2) öz fikri olmayıb başqalarının fikri ilə oturub-durmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • çömçəquyruq — is. zool. Suda quruda yaşayan heyvanların (qurbağanın, quruqurbağasının) quyruqlu sürfəsi. Qurbağa sürfəsi yetişkən qurbağaya heç oxşamır və çömçəquyruq adlanır. Çömçəquyruğun bədəni oxlov şəkilli və quyruğu uzun olur. «Zoologiya» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şələquyruq — is. Tülküyə verilən ləqəb. Bir demədin ki, tülkü; Quyruqsuz neyləsin bəs; Şələquyruq olmasa; Tülkü baba keçinməz. R. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yekəquyruq — sif. Quyruğu çox böyük olan; şələquyruq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəhrəquyruq — is. zool. Quyruğu dəhrəyə oxşayan böcək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zənəb — ə. quyruq (diri heyvana məxsus) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • quyruqcuq — is. 1. Kiçik quyruq, qısa quyruq, incə quyruq. 2. Bir şeyin quyruğa oxşar ucu, kənarı, çıxan hissəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dünbəcünban — f. «quyruq tərpədən» m. quyruq bulayan; yaltaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • büzdüm — is. anat. Quyruq sümüyü, onurğanın qurtaracağını təşkil edən sümük. İnsanın onurğası quyruq fəqərələrindən təşkil olunmuş büzdümlə qurtarır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quyruqaltı — 1. is. İş heyvanlarının quyruqlarının altından keçirilən örkən və onun qalın dəridən və ya keçədən tikilmiş quyruq altından keçirilən orta hissəsi; paldüm. 2. sif. Quyruğun altında olan, quyruğun altında yerləşən. Xanı balığında quyruq üzgəcindən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağırbeyin — (Ağcabədi, Ağdam, Gəncə, İmişli) qaraciyər, quyruq və beyindən hazırlanan yemək növü. – Ay arvad, bir bağırbeyin pişir yeə:x’ (Ağcabədi); – Bağırbeyin yaxşı şeydi, yeməli şeydi, əziz qonağa pişirəllər onu (Ağdam); – Yaxşı bağırbeyin pişirmişdix’… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”